Skip to main content

Preguntes freqüents

El meu producte o servei no apareix entre les categories de la marca Menorca Reserva de Biosfera

Si el vostre producte o servei no està inclòs entre les categories actuals de la marca i creis que podríeu complir prou requisits de sostenibilitat per obtenir el segell, podeu sol·licitar la inclusió del vostre producte o la creació d’una categoria per a ell a l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Vull sol·licitar la marca, però no complesc algun dels requisits

L’important és complir els requisits obligatoris que estableix el reglament de la marca per a cada categoria. En cas necessari, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera podrà oferir assessorament als sol·licitants per adquirir l’ús de la marca aplicant les millores necessàries en matèria de sostenibilitat. Sobre els requisits recomanats podreu treballar-hi un cop adquiriu la certificació.

Quant de temps es triga a obtenir la marca?

Un cop realitzada la sol·licitud, el reglament de la marca estableix un període màxim de 6 mesos per resoldre-la i notificar el resultat. El temps estimat per a l’obtenció de la marca varia entre 3 i 6 mesos.

Quant costa obtenir la certificació de la marca?

Per fer ús de la marca és necessari pagar una quota a favor de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera pel preu públic vigent aprovat per l’òrgan corresponent. Aquest preu públic té com a finalitat sufragar despeses de manteniment, defensa i promoció de la marca, entre d’altres. Aquesta quota compta amb bonificacions i exempcions segons el nombre de certificacions o el tipus d’empresa o entitat que solicita la marca. Les quanties del preu públic poden consultar-se aquí.

Com es calcula el preu de la marca?

El preu públic de la marca es calcula atenent a la tipologia d’entitat o empresa sol·licitant, i en base a una baremació que té en compte el tamany de l’empresa o l’ànim de lucre en cas de tractar-se d’entitats o d’organismes públics. Les quanties del preu públic poden consultar-se aquí.

S'apliquen deduccions en el pagament de la certificació?

Sí. S’aplica una deducció del 50% al preu públic de la marca a partir de la segona tipologia de producte acreditat per la mateixa empresa del sector primari. També s’aplica una deducció del 50% en el preu de la marca a les empreses unipersonals o de persones físiques que no poden ser equiparables quant a capacitat econòmica al conjunt de microempreses.

En tots dos casos, l’aplicabilitat d’aquesta deducció s’ha de sol·licitar per escrit per part de l’empresa o persona interessada i restarà condicionada a la seva aprovació pel Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Quan he de pagar la quota per a l'ús de la marca?

El pagament del preu públic, quan escaigui, es realitzarà únicament després de la resolució favorable de la sol·licitud per a la concessió d’ús, i s’ha de fer dins els 15 dies posteriors a aquesta resolució.

Com es renova el permís d'ús de la marca?

Abans que finalitzi el període de 3 anys de dret d’ús de la marca podrà iniciar-se el tràmit de renovació per 3 anys més. Per renovar el permís d’ús s’ha de presentar una declaració responsable de no haver realitzat canvis en els productes o serveis autoritzats. També s’haurà d’efectuar el pagament corresponent a la quota. Consulta tota la informació sobre el procés de renovació aquí.

La marca Menorca Reserva de Biosfera pot aplicar-se a tota una empresa o establiment?

La marca no s’aplica a tots els productes o serveis d’empreses senceres, sinó que certifica recursos locals, productes concrets, aquells béns o serveis determinats que compleixin els requisits establerts a les fitxes corresponents a cada categoria. Per tant, es pot donar el cas que un productor només compti amb la certificació d’un dels productes que elabora, o que, per exemple, una empresa hotelera només pugui certificar un dels seus allotjaments turístics i la resta no, perquè no compleixin els requisits establerts.

Com es realitza el control sobre el compliment dels requisits necessaris per a l'ús de la marca?

En primera instància, el compliment dels requisits necessaris es justifica presentant la documentació pertinent en el procediment de sol·licitud de la marca. S’han creat unes memòries per a cada categoria que us facilitarà la tasca de justificació. Més endavant, i per tal de garantir el compliment d’aquests requisits i el prestigi de la marca, un equip tècnic realitza inspeccions aleatòries als sol·licitants ja certificats.

Com he d’incorporar el distintiu de la marca Menorca Reserva de Biosfera en el meu producte o servei?

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera enviarà a cada sol·licitant que estigui certificat el logo en format digital, el manual d’aplicació del logotip i un suport físic del logo segons la categoria del producte o servei. Els suports físics que requereixin més producció, per exemple, adhesius, es proporcionaran de forma transitòria. Cada sol·licitant ha d’integrar el segell de la marca en el disseny i suport del seu producte o servei o continuar produint el suport físic necessari.

Qui assumeix les despeses per a l'aplicació del logotip de la marca Menorca Reserva de Biosfera?

En un primer moment és l’Agència Menorca Reserva de Biosfera que, en cas necessari, assumeix el cost de proporcionar el segell de la marca en el seu corresponent suport per poder distingir el producte o servei certificat. Després d’aquest primer lliurament de material, el sol·licitant és l’encarregat de fer front al cost d’integrar el logotip en el disseny del producte o de continuar adquirint el corresponent material per distingir el producte o servei certificat.

Els suports per aplicar el logotip de la marca no em serveixen

Si un sol·licitant desitja aplicar el logotip al seu producte o servei amb un format o suport diferent, s’haurà de posar en contacte amb l’equip gestor de la marca per realitzar la seva proposta. Us informarem de les diferents possibilitats per aplicar el logo i sobre les normes d’aplicació d’aquest.

MARCA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

Cuidant El Que Som