Skip to main content

El procés de sol·licitud

Per sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera s’ha de llegir i acceptar el reglament d’ús de la marca, preparar una memòria justificativa que acrediti el compliment dels requisits necessaris i reunir una sèrie de documents addicionals. Finalment, cal presentar tota aquesta documentació. A continuació explicam de forma detallada com cal seguir cada un d’aquests quatre passos.

01

Lectura del reglament d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera

Tots els interessats en l’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera s’han de comprometre a complir tot el que especifica el següent reglament:

Reglament d’ús de la marca i el logotip “Menorca Reserva de Biosfera”

Abans d’iniciar el tràmit de la sol·licitud, recomanam que llegiu el reglament atentament per assegurar-vos que estau d’acord amb el que s’hi especifica.

S’ha d’indicar en el tràmit que s’ha llegit, entès i s’accepta el reglament.

02

Preparar la memòria justificativa que cal presentar

Per realitzar la sol·licitud cal emplenar i presentar una memòria justificativa que acrediti el compliment dels requisits necessaris per poder fer ús de la marca. Cada categoria de productes o serveis disposa d’una memòria específica, en què s’indica tota la informació i la documentació necessària per realitzar el tràmit.

Els sol·licitants han de descarregar-se la plantilla de la memòria de la categoria corresponent al producte o servei que desitgin acreditar i omplir-la responent a la informació que els requereixin. El compliment d’alguns requisits s’ha de justificar mitjançant documentació addicional. Aquests documents podran adjuntar-se a la memòria en forma d’annex.

L’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera es pot sol·licitar, de moment, per a un total de 15 categories diferents de productes i serveis turístics. En cada categoria hi ha dos tipus de requisits: obligatoris i recomanables.

Per sol·licitar l’ús de la marca i el logotip, els interessats han de complir i justificar:

∞ Tots els requisits obligatoris
∞ El 20 % dels requisits recomanables

A més, han d’indicar els requisits recomanables que es comprometen a complir en els pròxims 3 anys, fins a un total del 50 % d’aquests requisits.En cada categoria s’indica el nombre exacte de requisits obligatoris i recomanables que s’han de complir, així com el nombre de requisits als quals s’han de comprometre en el futur.

Descàrrega de memòries tipus per sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera:

03

Documentació addicional a la memòria

A l’hora de sol·licitar l’ús de la marca, s’han d’adjuntar també una sèrie de documents emplenats:

Així com adjuntar la documentació següent:

 • En el cas dels recursos locals, productes, béns o serveis que disposin dels certificats de qualificació de denominació d’origen, indicació geogràfica protegida, especialitat tradicional garantida, producte ecològic, certificació de la Carta europea de turisme sostenible, certificació EMAS o ISO 140001, els sol·licitants han d’acreditar-ho mitjançant la documentació pertinent.
 • Escriptura de constitució o document que acrediti la personalitat
 • NIF o CIF
 • Certificat d’estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
 • Si és el cas, acreditació de tenir registrada o protegida la marca del recurs local, producte, bé o servei per al qual se sol·licita l’autorització d’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera

04

Enviament de la documentació

Un cop emplenada la memòria justificativa i preparats els documents addicionals que cal adjuntar, els sol·licitants han d’accedir al tràmit de sol·licitud de la marca en el portal de tramitació electrònica Carpeta Ciutadana del Consell Insular de Menorca i seguir els passos per adjuntar i enviar tota la documentació preparada.

Les persones físiques podran també fer el tràmit de manera presencial acudint a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) del CIM a les seus de Maó i Ciutadella, on també hauran d’aportar tota la documentació degudament emplenada.

05

Procés de concessió

 1. L’interessat ha d’enviar tota la documentació mitjançant la Carpeta Ciutadana del CIM.
 2. Un cop enviada la sol·licitud, els tècnics designats per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera han de comprovar la documentació i en cas que calgui fer-hi alguna esmena ho han de comunicar a l’interessat.
 3. Si cal, els tècnics designats per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera poden concretar una auditoria personalitzada amb el sol·licitant.
 4. L’Agència Menorca Reserva de Biosfera disposa de 6 mesos com a màxim per informar a l’interessat si se li concedeix o no l’ús de la marca i el logotip “Menorca Reserva de Biosfera”.
 5. Un cop concedit l’ús de la marca, l’interessat té 15 dies naturals des de la concessió de l’ús de la marca per abonar la taxa corresponent segons la seva categoria.
 6. Una vegada abonada la taxa, s’envia una carpeta amb diferents formats electrònics del logo Menorca Reserva de Biosfera, la guia d’ús de la imatge i un adhesiu de la marca. Si l’interessat necessita un altre tipus de format del logo, s’haurà de posar en contacte amb l’equip gestor de la marca per realitzar la seva proposta. S’informarà els sol·licitants sobre les diferents possibilitats per aplicar el logotip en el seu producte o establiment. Els formats addicionals podran tenir un càrrec extra.
 7. El permís d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera és vàlid durant 3 anys. Passat aquest període, se n’ha de sol·licitar la renovació mitjançant la presentació d’una declaració responsable de no haver fet canvis en els productes o serveis prèviament autoritzats.

TENS DUBTES SOBRE EL PROCÉS?

Estem per a ajudar