Skip to main content

El procés de sol·licitud

Per sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera s’ha de llegir i acceptar el reglament d’ús de la marca, preparar una memòria justificativa que acrediti el compliment dels requisits necessaris i reunir una sèrie de documents addicionals. Finalment, cal presentar tota aquesta documentació. A continuació explicam de forma detallada com cal seguir cada un d’aquests quatre passos.

01

Lectura del reglament d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera

Tots els interessats en l’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera s’han de comprometre a complir tot el que especifica el següent reglament:

Reglament d’ús de la marca i el logotip “Menorca Reserva de Biosfera”

Abans d’iniciar el tràmit de la sol·licitud, recomanam que llegiu el reglament atentament per assegurar-vos que estau d’acord amb el que s’hi especifica.

S’ha d’indicar en el tràmit que s’ha llegit, entès i s’accepta el reglament.

02

Preparar la memòria justificativa que cal presentar

Per realitzar la sol·licitud cal emplenar i presentar una memòria justificativa que acrediti el compliment dels requisits necessaris per poder fer ús de la marca. Cada categoria de productes o serveis disposa d’una memòria específica, en què s’indica tota la informació i la documentació necessària per realitzar el tràmit.

Els sol·licitants han de descarregar-se la plantilla de la memòria de la categoria corresponent al producte o servei que desitgin acreditar i omplir-la responent a la informació que els requereixin. El compliment d’alguns requisits s’ha de justificar mitjançant documentació addicional. Aquests documents podran adjuntar-se a la memòria en forma d’annex.

L’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera es pot sol·licitar, de moment, per a un total de 15 categories diferents de productes i serveis turístics. En cada categoria hi ha dos tipus de requisits: obligatoris i recomanables.

Per sol·licitar l’ús de la marca i el logotip, els interessats han de complir i justificar:

∞ Tots els requisits obligatoris
∞ El 20 % dels requisits recomanables

A més, han d’indicar els requisits recomanables que es comprometen a complir en els pròxims 3 anys, fins a un total del 50 % d’aquests requisits.En cada categoria s’indica el nombre exacte de requisits obligatoris i recomanables que s’han de complir, així com el nombre de requisits als quals s’han de comprometre en el futur.

Descàrrega de memòries tipus per sol·licitar l’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera:

03

Documentació addicional a la memòria

A l’hora de sol·licitar l’ús de la marca, s’han d’adjuntar també una sèrie de documents emplenats:

Així com adjuntar la documentació següent:

 1. En el cas dels recursos locals, productes, béns o serveis que disposin dels certificats de qualificació de denominació d’origen, indicació geogràfica protegida, especialitat tradicional garantida, producte ecològic, certificació de la Carta europea de turisme sostenible, certificació EMAS o ISO 140001, els sol·licitants han d’acreditar-ho mitjançant la documentació pertinent.
 2. Escriptura de constitució o document que acrediti la personalitat
 3. NIF o CIF
 4. Certificat d’estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
 5. Si és el cas, acreditació de tenir registrada o protegida la marca del recurs local, producte, bé o servei per al qual se sol·licita l’autorització d’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera

04

Enviament de la documentació

Un cop emplenada la memòria justificativa i preparats els documents addicionals que cal adjuntar, els sol·licitants han d’accedir al tràmit de sol·licitud de la marca en el portal de tramitació electrònica Carpeta Ciutadana del Consell Insular de Menorca i seguir els passos per adjuntar i enviar tota la documentació preparada.

Les persones físiques podran també fer el tràmit de manera presencial acudint a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) del CIM a les seus de Maó i Ciutadella, on també hauran d’aportar tota la documentació degudament emplenada.

05

Procés de concessió

 1. L’interessat ha d’enviar tota la documentació mitjançant la Carpeta Ciutadana del CIM.
 2. Un cop enviada la sol·licitud, els tècnics designats per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera han de comprovar la documentació i en cas que calgui fer-hi alguna esmena ho han de comunicar a l’interessat.
 3. Si cal, els tècnics designats per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera poden concretar una auditoria personalitzada amb el sol·licitant.
 4. L’Agència Menorca Reserva de Biosfera disposa de 6 mesos com a màxim per informar a l’interessat si se li concedeix o no l’ús de la marca i el logotip “Menorca Reserva de Biosfera”.
 5. Un cop concedit l’ús de la marca, l’interessat té 10 dies naturals des de la concessió de l’ús de la marca per abonar la taxa corresponent segons la seva categoria (tràmit abonament). El preu públic establert per a l’ús de la marca i les condicions estipulades per a l’aplicació de deduccions en el pagament es poden consultar aquí.
 6. Una vegada abonada la taxa, s’envia una carpeta amb diferents formats electrònics del logo Menorca Reserva de Biosfera, la guia d’ús de la imatge i un adhesiu de la marca. Si l’interessat necessita un altre tipus de format del logo, s’haurà de posar en contacte amb l’equip gestor de la marca per realitzar la seva proposta. S’informarà els sol·licitants sobre les diferents possibilitats per aplicar el logotip en el seu producte o establiment. Els formats addicionals podran tenir un càrrec extra.
 7. El permís d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera és vàlid durant 3 anys. Passat aquest període, se n’ha de sol·licitar la renovació mitjançant la presentació d’una declaració responsable de no haver fet canvis en els productes o serveis prèviament autoritzats.

06

Procés de renovació

Per renovar el permís d’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera s’haurà de tenir en compte, per una banda, si al llarg dels 3 anys de certificació s’han realitzat canvis significatius en el desenvolupament de l’activitat o l’elaboració del producte certificats, i de l’altra, si es continuen complint els requisits obligatoris de la categoria a què pertany l’activitat o producte. A continuació s’explica amb més detall els passos que haurà de seguir el sol·licitant:

Si no s’han fet  canvis substancials  en el desenvolupament del servei o en l’elaboració del producte certificats: 

 1. La persona sol·licitant haurà de presentar la següent declaració responsable.
 2. En implementar la declaració responsable, serà necessari comprovar que es continuen complint els requisits obligatoris de la categoria a què pertany el servei o producte objecte de renovació. S’ha de tenir en compte que la fitxa específica del producte o servei pot haver canviat, és important que es comprovi la darrera versió de la mateixa. Per fer-ho, s’haurà d’accedir a aquest apartat i descarregar la fitxa de requisits corresponent. En cas de dubtes ​sobre el compliment dels requisits, es recomana contactar amb l’equip tècnic de la marca.
 3. També s’hauran d’implementar novament els annexos II, III i V, i IV si escau, de la sol·licitud de la marca. Aquests documents es poden trobar a l’apartat 3 del procés de sol·licitud.
 4. La declaració responsable i els tres annexos s’hauran de presentar mitjançant sol·licitud genèrica a través de Carpeta Ciutadana indicant a l’assumpte “Renovació Marca Menorca Reserva de Biosfera + NOM SERVEI O PRODUCTE CERTIFICAT”.
 5. Un cop lliurada la documentació, es procedirà a la verificació de la informació aportada.
 6. Realitzada la verificació, s’emetrà un informe tècnic assegurant que es compleix amb els requisits obligatoris necessaris per mantenir la certificació, i en què s’avaluarà també el compliment dels requisits voluntaris als quals es va comprometre el/la sol·licitant.
 7. Per concloure el procés de renovació, la persona sol·licitant tindrà 10 dies naturals des de l’admissió de la renovació de la marca per abonar la taxa corresponent al seu ús segons la categoria (tràmit abonament). Podeu consultar el preu públic establert per a l’ús de la marca i les condicions estipulades per a l’aplicació de deduccions al pagament en el punt 5 del procés de sol·licitud.
 8. Si no es complissin els requisits obligatoris necessaris per fer ús de la marca o la informació aportada fos insuficient, serà necessari iniciar un nou procés de sol·licitud de la marca Menorca Reserva de Biosfera seguint les indicacions descrites aquí.
 9. El permís d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera és vàlid durant 3 anys. Passat aquest període, se n’haurà de sol·licitar novament la renovació.

En cas d’haver efectuat canvis substancials en el desenvolupament del servei o elaboració del producte certificats:

 1. Si durant el període de certificació de la marca s’han efectuat canvis substancials en el desenvolupament del servei o elaboració del producte certificats que afecten el compliment dels requisits obligatoris de la marca, o signifiquen una ampliació o modificació considerable del servei o producte esmentat, la persona sol·licitant haurà d’iniciar de nou el procés de sol·licitud de la marca seguint les indicacions descrites aquí.

TENS DUBTES SOBRE EL PROCÉS?

Estem per a ajudar